UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies

Friday 19 June 2020

Back to list

UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies

 

Eerder meldden we al dat de invoering van het UBO-register was vertraagd doordat de Eerste Kamer zich nog verder in het wetsvoorstel wilde verdiepen. De huidige status van het UBO-register is nog onveranderd en is nog steeds in behandeling bij de Eerste Kamer.

 

Op 17 april 2020 is tevens het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies ter internetconsultatie aangeboden.  Reacties waren mogelijk tot 15 mei 2020.

 

Wetsvoorstel

Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies is gegoten in een separaat wetsvoorstel en doorloopt derhalve haar eigen wetgevingsproces. Dit register is in principe bedoeld voor juridische constructies dan wel fondsen zonder rechtspersoonlijkheid die vergelijkbaar zijn met de Angelsaksische trust (niet zijnde ondernemingen als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007). Voor Nederland is met name het fonds voor gemene rekening van belang.

 

Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies zal in tegenstelling tot het reguliere UBO-register géén deel gaan uitmaken van het Handelsregister maar zal in een afzonderlijk register worden bijgehouden.

 

In tegenstelling tot het reguliere UBO-register, is het op grond van de Europese Richtlijn niet verplicht om het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies openbaar te maken. Nederland kiest er echter voor om dit wel te doen. Men dient zich dan net zoals bij het reguliere UBO-register te registreren.

 

Analoog aan het reguliere UBO-register zal ook voor het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies een terugmeldplicht gaan gelden voor Wwft-instellingen

 

Registratieplicht & begrip UBO

Aangezien het wetsvoorstel ziet op trusts en soortgelijke juridische constructies die niet in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek voorkomen, rust de registratieplicht op de trustee. Personen die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie hebben als een trustee in een trust, worden gelijk gesteld aan trustees.

De trustee moet binnen een week na het plaatsvinden van het feit zorgdragen voor registratie. Dat feit kan bijvoorbeeld zijn de vestiging van de trustee in Nederland of de totstandkoming van de trust of soortgelijke juridische constructie.

In de conceptwetgeving zullen de volgende personen als UBO worden aangemerkt :

  • oprichter(s) van de trust,
  • trustee(s) van de trust,
  • protector(s) van de trust, voor zover van toepassing,
  • begunstigden van de trust, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is,
  • elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.
 
UBO begrip bij een Fonds voor Gemene Rekening

Als UBO van een fonds voor gemene rekening zullen de volgende personen worden aangemerkt :

  • de oprichter,
  • de participanten (ongeacht de grootte van het belang),
  • de beheerder(s).

 

Welke informatie wordt geregistreerd?

Welke informatie van deze UBO’s wordt geregistreerd, kunt u terugvinden in ons eerdere artikel.

Daarnaast dient ook nog de naam van de trust/constructie te worden geregistreerd, evenals de datum, plaats en het doel van de trust/constructie. Al deze informatie wordt openbaar. Daarnaast dienen ook afschriften van documenten te worden aangeleverd waaruit bovenstaande gegevens blijken. Het zal hierbij veelal gaan om een trustakte of (FgR) overeenkomst. Deze afschriften zijn alleen voor de bevoegde autoriteiten toegankelijk.

 

Na inwerkingtreding van de wet wordt een overgangsperiode van drie maanden gehanteerd voor het voldoen aan de registratieplicht. Na deze overgangsperiode dient de registratie plaats te vinden binnen een week nadat de trust of soortgelijke juridische constructie tot stand is gekomen.

 

Wanneer geldt de registratieplicht?

Als de trustee in Nederland woont of in Nederland gevestigd is, dan geldt de registratieplicht voor de trust(s) die hij of zij beheert. Ook als de trustee weliswaar niet in de Europese Unie woont of gevestigd is maar wel namens de trust in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft, is de registratieplicht van toepassing.