PRIVACY VERKLARING

 

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de Maprima groep (Maprima) en ziet op alle aan Maprima gelieerde ondernemingen. Deze Privacy Verklaring is gericht aan personen buiten Maprima met wie wij samenwerken, waaronder individuele klanten, personeel van zakelijke klanten, verkopers en andere ontvangers van onze diensten.

 

Maprima erkent het belang van het beschermen van uw gegevens en privacy. Dit betekent dat we:

 • Duidelijk aangeven wat onze doeleinden zijn voordat we persoonsgegevens verwerken, door deze Privacy Verklaring te gebruiken.
 • Onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Vragen om expliciete toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waar uw toestemming vereist is.
 • Passende veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.
 • Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard respecteren.

 

Inleiding

Deze Privacy Verklaring beschrijft wat voor soort persoonlijke informatie we kunnen verzamelen, hoe we het verzamelen en waarom we het verzamelen.

 

Wat voor soort persoonlijke informatie verzamelen we?

Maprima verzamelt, gebruikt, slaat op en draagt over verschillende soorten persoonlijke informatie. Deze persoonlijke informatie omvat maar is niet beperkt tot:

 • Persoonlijke gegevens, waaronder voornamen, voorkeursnamen, bijnamen, geslacht, geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, sofinummer, paspoortnummers, andere door de overheid uitgegeven nummers, belastingidentificatienummers, rijbewijsnummers, nationaliteit, paspoortafbeeldingen, rijbewijzen en handtekeningen, foto's, visuele afbeeldingen en uiterlijk en gedrag.
 • Contactgegevens waaronder adres, telefoonnummers, e-mailadres en profielgegevens van sociale media.
 • Gegevens met betrekking tot uw opleiding(en) en herkomst van vermogen waaronder gegevens met betrekking tot uw opleiding en kwalificaties, CV, jaarrekeningen van uw bedrijven en bankgegevens.
 • Financiële gegevens die mogelijk bankgegevens bevatten.
 • Gebruikersgegevens die informatie kunnen bevatten over hoe u onze website gebruikt, onze services en andere informatie zoals verzameld door Google Analytics.

 

We kunnen ook andere informatie verzamelen die relevant is vanuit onze functie of activiteiten.

 

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Maprima verzamelt persoonlijke informatie over u uit verschillende bronnen, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Rechtstreeks van u gedurende onze relatie met u.
 • Van derden die namens u handelen (bijvoorbeeld uw tussenpersonen).
 • Van vragen over cliëntonderzoek en on-boarding documentatie.
 • Van openbaar beschikbare bronnen, waaronder sociale media en nieuwsbronnen.

De partijen van wie wij persoonlijke informatie kunnen verkrijgen, kunnen ook aan Maprima gelieerde ondernemingen, andere (vorige) serviceproviders, inclusief uw adviseur, of iedereen die u gemachtigd heeft om namens u met ons te communiceren, omvatten.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Maprima verzamelt uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Het geven van informatie of assistentie die u bij ons opvraagt of die voor u van belang kan zijn.
 • Het on-boarden van nieuwe klanten en het naleven van onze interne compliance eisen, beleid en procedures.
 • Het voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten.
 • Het kunnen verifiëren, controleren en rapporteren conform anti-witwaswetgeving en anti-terrorismefinancieringswetten.
 • Het leveren van door u gevraagde diensten, waaronder onder andere administratie, bedrijfs- en trustdiensten, middle-officeservices, accounting en belastingdiensten.
 • Het doorgeven van wijzigingen in onze dienstverlening.
 • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten
 • Het waarborgen van kwaliteit en voor trainingsdoeleinden.

Evenals elk ander gebruik dat hierboven niet is genoemd, maar zoals geïdentificeerd tijdens het verzamelen van de persoonlijke informatie.

Wettelijk basis

Maprima tracht uw persoonlijke informatie te verzamelen of anderszins te verwerken op de volgende wettelijke basis:

 • Uitvoering van een overeenkomst - Het gebruik van uw persoonlijk gegevens kan nodig zijn om een overeenkomst die u met ons heeft uit te voeren, zodat wij de diensten en producten kunnen aanbieden die u met ons bent overeengekomen.
 • Toestemming - We hebben uw toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op het e-mailadres aan het einde van deze Privacy Verklaring.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen - Het gebruik van uw persoonlijke gegevens kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals die zijn neergelegd in de antiwitwaswetgeving en wetgeving ter bestrijding van terrorismefinanciering en / of trustwetgeving.
 • Legitieme belangen - We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze legitieme belangen om onze producten en diensten te verbeteren, kwaliteitswaarborging, opleiding en voor administratieve doeleinden.

 

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Met uitzondering van de hieronder vermelde partijen, verstrekt Maprima geen persoonlijke gegevens van u aan andere bedrijven of organisaties, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Maprima kan uw persoonlijke gegevens verstrekken aan andere entiteiten binnen de Maprima groep voor legitieme zakelijke doeleinden (inclusief het verlenen van diensten aan u). Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens verstrekken aan:

 • Onze medewerkers met het oog op hun werkverantwoordelijkheden.
 • Externe dienstverleners/leveranciers die door ons zijn ingeschakeld om namens ons werkzaamheden uit te voeren.
 • Toezichthoudende instanties of overheidsinstanties om te voldoen aan onze wettelijke vereisten.
 • Andere entiteiten geïdentificeerd op het moment van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en waaraan wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Deze lijst met mogelijke gebruiksdoeleinden is niet bedoeld om uitputtend te zijn en er kunnen andere legitieme doeleinden zijn voor het bewaren, bekendmaken of anderszins verwerken van uw persoonlijke informatie. Wanneer de wet dit vereist, wordt u op de hoogte gesteld van eventuele aanvullende doeleinden en waar nodig wordt uw toestemming gevraagd.

 

Beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Maprima heeft in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeautoriseerde vormen van verwerking.

Maprima zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet onnodig lang worden opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen of opgeslagen, tenzij dit wettelijk vereist is of u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

U bent zelf verantwoordelijk voor een veilige verzending van alle persoonlijke informatie die u ons toestuurt.

 

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Inspectie en wijziging van uw persoonlijke gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over onze Privacy Verklaring of als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, wijzigen of verwijderen.

U heeft de volgende rechten:

 • Op de hoogte te zijn van welke persoonlijke gegevens wij van u hebben en waarvoor wij deze gebruiken.
 • Inzage te hebben in de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.
 • Verkeerde gegevens te laten corrigeren.
 • Verzoeken om verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Uw verleende toestemming in te trekken.
 • Bezwaar te maken tegen bepaalde doeleinden.

Het is ter beoordeling van Maprima om te bepalen of uw rechten volledig kunnen worden gerespecteerd. Als wetgeving ons echter verhindert om aan uw verzoek te voldoen, zult u begrijpen dat dergelijke wetgeving prevaleert.

 

Vragen en klachten

Voor al uw vragen en opmerkingen voortvloeiend uit deze Privacy Verklaring kunt u het volgende e-mailadres compliance@maprima.com gebruiken. Wij zullen uw vraag of klacht dan zo spoedig mogelijk behandelen.